Jó, ha tudja!
Home / Kiemelt témák / Villamos energia / Átviteli rendszerirányítás, villamosenergia-elosztás és a hálózati engedélyesekre vonatkozó közös szabályok

Átviteli rendszerirányítás, villamosenergia-elosztás és a hálózati engedélyesekre vonatkozó közös szabályok

Az átvitel és a rendszerirányítás közben az átviteli rendszerirányító feladata

 • a villamosenergia-rendszer zavartalan és biztonságos működtetése, valamint egyensúlyának biztosítása,
 • az átviteli hálózat üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése,
 • a villamos energia megfelelő minőségű továbbítása, és
 • az átviteli rendszerirányításhoz szükséges eszközök üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése.

Az átviteli rendszerirányító feladatai az ellátás biztonságával, az átviteli és elosztó hálózatok üzemével kapcsolatban

 • a villamosenergia-rendszer – a nemzetközi kapcsolatokra is kiterjedő – irányítása és a folyamatos üzemvitel biztosítása,
 • a villamosenergia-rendszer működéséhez, fejlesztéséhez, valamint a folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátáshoz szükséges információk összegyűjtése és szolgáltatása,
 • Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítése érdekében az átviteli rendszerirányítási engedélyes tevékenységgel összefüggő árakra vonatkozó adatok külön jogszabályban, valamint a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott módon történő gyűjtése és szolgáltatása a Hivatal részére,
 • a mérlegköri rendszer működtetése, a mérlegkörök és az átviteli rendszerirányító közötti elszámolás szervezése,
 • közreműködés az átviteli, valamint az átviteli hálózat üzemét befolyásoló, az üzemi szabályzatban meghatározott elosztó hálózat fejlesztése céljából pályázat kiírásában,
 • a villamosenergia-rendszer folyamatos működőképességének fenntartása érdekében a tervezett erőművi, elosztói- és átviteli hálózati karbantartási munkák, és azok időbeli ütemezésének összehangolása,
 • az üzemi szabályzatban meghatározott rendszerszintű szolgáltatások biztosításához szükséges kapacitások és energia-mennyiség tervezése és beszerzése, rendszerszintű szolgáltatások biztosítása, igénybevételének az üzemi és kereskedelmi szabályzatok szerinti elszámolása
 • a szervezett villamosenergia-piacon megkötött ügyletek végrehajtásában történő közreműködés,
 • a villamosenergia-rendszer együttműködő képességének megőrzése érdekében szükséges intézkedések megtervezése, elrendelése, beleértve a villamosenergia-rendszer jelentős zavara, valamint az átvitel, az elosztás és a felhasználók ellátásának korlátozása, illetve szüneteltetése esetén szükséges intézkedéseket is,
 • az átviteli hálózat és az átvitelt befolyásoló elosztó hálózat üzemének tervezése és irányítása a teljesítmény-egyensúly folyamatos fenntartása mellett,
 • az európai rendszer-együttműködésből a magyar villamosenergia-rendszerre nézve keletkező feladatok összehangolása,
 • az átviteli hálózathoz történő csatlakozás és hozzáférés, valamint az ezekkel kapcsolatos információk biztosítása,
 • a keresletoldali szabályozási intézkedéseknek a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott összehangolása és ösztönzése,
 • az átviteli hálózattal kapcsolatos valamennyi díj, kifizetések teljesítése, és ennek keretében az átviteli rendszerirányítót megillető bevételek, továbbá a szűk keresztmetszetek kezeléséért felszámított díjak beszedése és elszámolása,
 • -ben meghatározott pénzügyi biztosítékok meglétének folyamatos figyelemmel kísérése, és a Vhr.-ben meghatározott esetekben a Hivatal tájékoztatása,
 • a 2015/1222/EU bizottsági rendeletben foglalt feladatok elvégzése.

Az átviteli rendszerirányító

 • részt vesz a regionális szinten vagy az együttműködő európai villamosenergia-rendszer szintjén szervezett és koordinált átviteli szűkületkezelési eljárásokban;
 • figyelembe veszi a határkeresztező kapacitások rendelkezésre bocsátása, és a rendszerösszekötő vezetékeken keletkező szűkületek kezelése során mind a regionális, mind az egységes európai villamos-energia hálózat állapotait és műszaki sajátosságait;
 • biztosítja, hogy a közcélú hálózat tervezése, fejlesztése és rendszerirányítása az európai villamos-energia rendszer műszaki előírásaival és a regionális, illetve az egységes európai villamosenergia-piac működésével összhangban történjen;
 • képviseli a magyar villamosenergia-rendszert a nemzetközi szervezetekben, kivéve a kormányzati vagy a szabályozó hatósági részvétellel működő nemzetközi szervezeteket;
 • kapcsolatot tart harmadik felekkel, a Hivatallal és az Európai Unió más tagállamaiban energiapiaci szabályozó hatóságként kijelölt külföldi szabályozó hatóságokkal (a továbbiakban: külföldi szabályozó hatóság); és
 • közreműködik a regionális piacok kialakításában, és jogosult az egységes villamosenergia-piac kialakításának megkönnyítése érdekében közös vállalkozás létrehozására;
 • a kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetővel kötött megállapodás esetén hozzájárulhat a 2015/1222/EU bizottsági rendelet 76. cikk (1) bekezdésében előírt költségekhez, amennyiben a Hivatal a 2015/1222/EU rendelet 76. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint a költség-hozzájárulási javaslatot előzetesen jóváhagyja. Az átviteli rendszerirányító legalább félévente állapotjelentést küld a Hivatal és a miniszter részére.

A hálózati engedélyesekre vonatkozó közös szabályok

A hálózati engedélyesek kötelesek a villamosenergia-rendszer együttműködése, az átviteli és elosztó hálózathoz való hozzáférés biztosítása érdekében

 • az általuk üzemeltetett átviteli és elosztó hálózatot biztonságosan, hatékonyan és megbízhatóan, a környezetvédelmi követelmények, valamint az ellátásbiztonság figyelembevételével üzemeltetni, fenntartani,
 • a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket időben úgy elvégezni, hogy az általuk üzemeltetett átviteli és elosztó hálózat hosszú távon alkalmas legyen a villamos energia továbbítására, valamint kötelesek gondoskodni a szükséges készletekről és tartalékokról,
 • az átviteli és elosztó hálózat üzemeltetéséhez szükséges műszaki feltételeket biztosítani. Működése során a biztonságát, valamint a legkisebb költség elvének érvényre juttatásával köteles eljárni.

Villamosenergia-elosztás

Az elosztás során az elosztó feladata a hálózat biztonságos és zavartalan működtetése, piaci szereplők megkülönböztetés nélküli kiszolgálása, villamos energia továbbítása illetve az elosztóhálózatának üzemeltetése, karbantartása, valamint szükség esetén annak fejlesztése. Az elosztónak rendelkezésére kell állnia azon műszaki, informatikai és mérő eszközöknek, amely a tevékenysége folytatásához kell.

Az elosztó hálózati engedélyes feladatai a villamosenergia-ellátás biztonságával és az elosztó hálózatok üzemével kapcsolatban különösen

 • a működési engedélyben meghatározott elosztó hálózat irányítása és üzemvitele biztonságának biztosítása,
 • a villamos energia elosztó hálózatokon keresztül történő továbbítása, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott mennyiségi elszámolásainak elkészítése,
 • évente hálózat fejlesztési terv készítése és az átviteli rendszerirányító részére, az üzemi szabályzatban meghatározott módon történő benyújtása,
 • a működési engedélyben meghatározott elosztó hálózat működéséhez, valamint a folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátáshoz szükséges, a jogszabályokban, az elosztói szabályzatban, az üzemi szabályzatban és a nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzatban meghatározott információk összegyűjtése és szolgáltatása az átviteli rendszerirányítóval együttműködve,
 • a háztartási méretű kiserőművekről a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartás vezetése,
 • az e törvény alapján védendő felhasználókkal kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatok ellátása,
 • a mérési, leolvasási és számlázási rendszerek fejlesztéséről a működési engedélyben meghatározott időszakonként beszámoló készítése, illetve a számlázási rendszer lényeges megváltoztatása előtt a Hivatallal történő egyeztetés,
 • állandó ügyfélszolgálati irodák működtetése telefonos és elektronikus eléréssel, valamint az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben a működési területén lévő megyeszékhelyen és megyei jogú városban, vagy, ha a működési területén ilyen város nincs, az ellátotti települések közül a legtöbb felhasználóval rendelkező településen, és
 • az elosztó hálózathoz történő csatlakozás és hozzáférés, valamint az ezekkel kapcsolatos információk biztosítása a rendszerhasználók részére.

Azon részletes szabályokat, melyek az elosztót terhelik a működési engedély és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban határozzák meg.

Az elosztó a felhasználási helyre való bejutás érdekében a járásbírósághoz fordulhat, amennyiben a rendszerhasználó akadályozza vagy meghiúsítja:

 • a fogyasztásmérő leolvasását, ellenőrzését vagy cseréjét,
 • szerződésszegés vagy szerződés nélküli vételezés esetén az ellátásból történő kikapcsolást vagy
 • a felhasználói berendezés ellenőrzését

Az elosztó akkor kezdeményezheti a felhasználási helyre való bejutás biztosítása iránti nemperes eljárást (melyben bírósági titkár elsőfokon eljárhat), ha

 • a felhasználót a felhasználási helyre történő bejutás lehetőségének biztosítására legalább két alkalommal írásban felhívta, és
 • az adott felhasználási helyre történő bejutási kísérlete sikertelen volt.

A járásbíróság

 • a fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének,
 • az ellátásból történő kikapcsolásnak vagy
 • a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére, és ennek érdekében az elosztóval történő együttműködésre vonatkozó kötelezettséget állapíthat meg.

A nemperes eljárásban elsődlegesen a rendelkezésre álló iratok és adatok alapján dönt a bíróság, de a feleket meghallgathatja és a felek indítványára további bizonyítást rendelhet el. A polgári nemperes eljárásban nincs helye perújításnak és felülvizsgálatnak.

 

About admin

Ez is érdekelheti

Földgáz

A földgáz napjaink egyik legfontosabb és leggyakrabban használt energiaforrása, egyebek mellett ezért is fontos, hogy …

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.