Jó, ha tudja!
Home / Kiemelt témák / Villamos energia / Védendő fogyasztók

Védendő fogyasztók

A villamos energia törvény  szerint a védendő fogyasztók a védelemre jogosító, külön jogszabályban meghatározott tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztóként részesülhetnek a villamosenergia-kereskedő és az elosztó hálózati engedélyesek által nyújtott külön jogszabályban részletesen meghatározott kedvezményben. A szociálisan rászoruló fogyasztót megilleti a részletfizetéshez, fizetési haladékhoz, illetve az előre fizető mérőhöz való jog. A lakossági fogyasztót egymás mellett is megilletik ezen kedvezmények a jogosultság megállapítása esetén. A szociálisan rászoruló fogyasztók körét, a védendő fogyasztói körbe tartozás igazolásának módját, valamint a részletfizetés, fizetési haladék, az előre fizető mérőhöz jutás, az előre fizető mérő felszerelésének kötelező felajánlása, illetve az egyéb kedvezmények igénybevételének feltételeit a Kormány rendeletben határozza meg. A fogyatékkal élő fogyasztókat különleges bánásmódban kell részesíteni a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelően, de ez a felsorolás nem taxatív, így egyéb szolgáltatással kapcsolatos esetben is részesülhetnek különleges bánásmódban. Azon fogyatékkal élő fogyasztókat, akiknek az egészségét vagy az életét veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás, vagy annak megszakadása, fizetési késedelem vagy nemfizetés esetén nem lehet kikapcsolni.

Az előre fizető mérővel kapcsolatos szabályozás

A szociálisan rászoruló fogyasztó fizetési késedelem esetén a már megjelölt kedvezményeket veheti igénybe. Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó a részletfizetési lehetőség vagy a kapott fizetési haladék ellenére sem rendezi a tartozását, illetve a részletfizetésről, vagy halasztott fizetésről szóló megállapodásban foglaltakat nem tartja be, a további vételezést előre fizetős mérő felszereléséhez kötheti a szolgáltató. A szociálisan rászoruló fogyasztó az ellátásból kikapcsolható, ha az előre fizetős mérő felszerelésébe nem egyezik bele, vagy annak felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsítja. Az előre fizetős mérő használatával vételezett villamos energia ára nem haladhatja meg azt az árat, amelyet a szociálisan rászoruló fogyasztó a villamosenergia-vásárlási szerződése alapján, nem előre fizetős mérő esetén fizetne. A költségek ebben az esetben nem a védendő fogyasztót terhelik. Az előre fizető mérő felszerelésének és a fogyasztásmérő bekötéséhez szükséges mérőhely-átalakítás költsége az elosztó hálózati engedélyest terhelik. Az előre fizető mérő feltöltési rendszerének üzemeltetéséhez és a feltöltés biztosításához kapcsolódó költségek a villamosenergia-kereskedőt terhelik. Az előre fizető mérő feltöltése a szociálisan rászoruló fogyasztó feladata. A feltöltést a felhasználási hely megjelölésével a szociálisan rászoruló fogyasztó javára más is teljesítheti. A feltöltés elmaradása vagy a feltöltött összeg elhasználása miatti szolgáltatási szünet nem minősül az engedélyes által történő kikapcsolásnak. Az elosztó hálózati engedélyes nyilvántartást vezet a védendő fogyasztókról, amely azt is tartalmazza, hogy mi alapján jogosult a védelemre a fogyasztó, illetve az igénybe vehető kedvezményeket is feltünteti a nyilvántartásban. A fogyasztó kérelmére az ellátást megállapító szerv igazolást állít ki, mely tartalmazza a jogosultságot és azt, hogy a védendő fogyasztó részesül az adott ellátásban. Ugyanazon fogyasztó csak egy felhasználási helyre kérhet igazolást.

Védendő fogyasztók nyilvántartásba vételét a fogyasztónak kell kérnie. A kérelemben meg kell jelölnie, hogy milyen Vet. törvényben, valamint mely kormányrendeletben meghatározott különleges bánásmód, vagy kedvezmény illeti meg, és azok közül melyikre tart igényt. A kérelemhez csatolnia kell a védendő fogyasztói körbe tartozás igazolására szolgáló iratokat. A nyilvántartásba történt felvételről a fogyasztót 8 napon belül írásban tájékoztatni kell. A nyilvántartásban csak ezen adatok tüntethetők fel: fogyasztó neve; felhasználási helyének címe; ügyfélazonosítója; a Vet. 64. § (3) illetve (4) bekezdésére történő utalás illetve a (2), (4)-(5) bekezdés szerinti különleges bánásmód esetén annak formája; valamint a fogyasztó által igénybe vehető kedvezmények. A nyilvántartásba történt felvételt követően a védendő fogyasztó minden év március 31-ig köteles a megfelelő irattal igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. A fogyatékkal élő fogyasztónak, akinek állapotában – szakorvosi véleményen alapuló, a Vhr. szerinti igazolás alapján – nem várható jelentős javulás, nem szükséges évente igazolni jogosultságát. Ha a védettségét megalapozó körülmények megváltozása folytán a lakossági fogyasztó már nem jogosult a kedvezményekre, adatait a nyilvántartásból törölni kell, azoknak azonban a rögzítéstől számított 5 évig utólag is megállapíthatónak kell maradniuk. Az adatkezelő a nyilvántartásból törölt fogyasztót a törlésről 8 napon belül írásban értesíti.

A villamos energia továbbadása

A magánvezeték létesítési engedéllyel rendelkező felhasználó, vagy ahol a magánvezeték egy épületen belül helyezkedik el a villamos energiát magánvezetéken keresztül adhatja tovább a vételező részére. A magánvezeték engedélyese és a vételező közötti jogviszonyt a magánvezeték engedélyese csak akkor szüntetheti meg, ha a vételező a szerződésben vállalt kötelezettségét megszegi, vagy ha a magánvezeték engedélyese és a hálózati engedélyes közötti jogviszony megszűnik. Amennyiben a magánvezeték engedélyese és a vételező között a szerződésszegés tényét illetően jogvita áll fenn, és a felek a vételező ellátása tekintetében megállapodni nem tudnak, úgy a jogvita jogerős eldöntéséig a továbbadást a szerződésben meghatározott feltételekkel folytatni kell.

A villamosenergia-kereskedő a magánvezeték engedélyesének a villamosenergia-ellátásból történő kikapcsolását fizetési késedelem esetén kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén jogosult kezdeményezni a hálózati engedélyesnél:

  • a magánvezeték engedélyese legalább 60 napos fizetési késedelembe esett,
  • a magánvezeték engedélyese által a villamosenergia-kereskedővel fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetés esetén az egyeztetés nem vezetett eredményre, és
  • a villamosenergia-kereskedő a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a magánvezeték engedélyesét legalább kétszer, írásban értesítette, valamint a tartozás fennállásáról és a kikapcsolás lehetőségéről a felhasználási helyen, a magánvezetékre kapcsolódó vételezők számára jól látható módon értesítést helyezett ki.

Amennyiben a villamosenergia-ellátásból kikapcsolt magánvezeték engedélyese rendezi a villamosenergia-kereskedővel szemben felhalmozott tartozását, a villamosenergia-kereskedő 24 órán belül köteles kezdeményezni a magánvezeték engedélyesének az ellátásba történő ismételt bekapcsolását.

About admin

Ez is érdekelheti

Földgáz

A földgáz napjaink egyik legfontosabb és leggyakrabban használt energiaforrása, egyebek mellett ezért is fontos, hogy …

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.