Jó, ha tudja!
Home / Földgáz / Kereskedelem

Kereskedelem

Földgáz-kereskedelmet, működési engedélye alapján földgázkereskedő végezhet. Aki Magyarországon csak bértároltatja, vagy átszállítja a gázt, nem minősül kereskedőnek és ennek bizonyítása mellett a kereskedelmi engedély megszerzésére sem köteles.

Földgáz-kereskedelemre vonatkozó működési engedélyt kaphat:

  • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni cég, Ptk. szerinti gazdasági társaság, a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló törvény szerinti fióktelep, a szövetkezet, az európai részvénytársaság, továbbá
  • az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államnak állampolgára, aki az állampolgársága szerinti országban földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat, vagy ezen államokban jogszerűen nyilvántartásba vett vállalkozás, amely a székhelye szerinti országban földgázkereskedelmi tevékenységet folytat, ha megfelel a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglalt feltételeknek, a feltételek fennállását hitelt érdemlően igazolja, valamint Magyarországon történő elérhetőségét legalább kézbesítési megbízott útján folyamatosan biztosítja.

Korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyt kaphat az EU vagy az EGT állampolgára, aki az állampolgársága szerinti országban földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat, vagy ezen államokban jogszerűen nyilvántartásba vett vállalkozás, amely a székhelye szerinti országban földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat abban az esetben, ha

  • Magyarország területén történő elérhetőségét kézbesítési megbízott útján biztosítja, valamint
  • megfelel a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek, és azt hitelt érdemlően igazolja.

Korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély megszerzésére jogosult még a belföldön nyilvántartásba vett Ptk. szerinti gazdasági társaság, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni cég, továbbá a szövetkezet, az európai részvénytársaság, amely megfelel az e törvény és a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek.

A korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyes a szervezett földgázpiacon történő értékesítés kivételével a felhasználó részére földgázt nem értékesíthet.

A földgázkereskedő a földgáz-kereskedelmi szerződés alapján köteles a felhasználók ellátásához szükséges földgázmennyiséget beszerezni, annak a felhasználási helyre való eljuttatásához szükséges kapacitásokat lekötni, és a szerződésben meghatározott mennyiséget a felhasználók részére értékesíteni.

Nem lakossági fogyasztó 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén a szolgáltató kezdeményezheti a kikapcsolást a felhasználási helyen. Az erről szóló értesítést tértivevényes levélben, vagy a lakossági fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas módon kell közölni a fogyasztóval. A kikapcsolás felhasználónak felróható elmaradásából vagy késedelméből eredő földgázfogyasztás, valamint rendszerhasználat ellenértékét a kikapcsolásig a felhasználó köteles megfizetni.

A földgázkereskedő és a felhasználó közötti földgáz-kereskedelmi szerződésből, valamint a földgázelosztó és a felhasználó között létrejött elosztóhálózat-használati szerződésből eredő polgári jogi igények két év alatt évülnek el. Az elévülés a követelés esedékességének napján kezdődik.

A földgázkereskedő fizetési késedelem esetén a lakossági fogyasztók földgázellátásból történő kikapcsolását az alábbi feltételek együttes fennállása esetén jogosult kezdeményezni a földgázelosztónál:

  • a lakossági fogyasztó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett. Ha a követelés nem kizárólag számlatartozásból ered, a kikapcsolás akkor kezdeményezhető, ha ezen számlatartozáson kívüli összeg vonatkozásában fizetési meghagyásos vagy peres eljárást kezdeményezett.
  • a lakossági fogyasztó által, fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetés esetén azok a lakossági fogyasztóval nem vezettek eredményre,
  • a földgázkereskedő a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a lakossági fogyasztót legalább kétszer értesítette, és az értesítésben a lakossági fogyasztó figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat az e törvény és a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján megillető kedvezményekre, valamint az előre fizető mérő felszerelésének a lehetőségére. A kétszeres postai, vagy előzetes hozzájárulás melletti értesítés szükséges ebben az esetben is.

Lakossági fogyasztó nem kapcsolható ki munkaszüneti napon; ünnepnapon, munkaszüneti napot vagy ünnepnapot közvetlenül megelőző munkanapon, és külön jogszabályban meghatározott pihenőnapon.

A kikapcsolat felhasználó összes lejárt tartozásának és az egyéb felmerült díjak rendezése esetén a földgázkereskedő annak tudomására jutását követően legkésőbb 24 órán belül köteles kezdeményezni a felhasználónak az ellátásba történő ismételt bekapcsolását, e kötelezettség elmulasztása a földgázkereskedő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül.

About admin

Ez is érdekelheti

Rendszeregyensúly, földgázellátási zavar, válsághelyzet, korlátozás

A földgázellátást illetően több probléma is felléphet. A következőben a legfontosabb tudnivalókról tájékozódhat. Egyensúlytartás A …

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.